• آدرس: تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، جنب کوچه حجت دوست، پلاک 15، مركز توسعه تجارت الکترونیکی

  • کدپستی: 1416643851

  • صندوق پستی: 6385-14155

  • تلفن: 85193730-021

  • دبیرخانه: 85193774-021 و 85193773-021

  • نمابر: 88968072-021

  • رایانامه: info@eCommerce.gov.ir

شماره تماس   سمت  نام
85193701-2    رئیس مرکز    رمضانعلی صادق زاده 
85193711   سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردها    بهنام امیری 
85193761   مشاور رئیس مرکز در امور زیرساخت کلید عمومی    امیر اصغری توچایی 
85193771  معاون توسعه منابع انسانی و امور پشتیبانی   اعظم محمدی 
85194724 مسئول فنی سایت  علی بختیاری 
85194721  مسئول روابط عمومی پرویز نقی پور 

شماره تماس  سامانه های تحت مدیریت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
85194713
85194714
85194728
85194747
سامانه نماد اعتماد الکترونیکی 
( eNAMAD.ir ) 
 41934 مرکز راهبری و پشتیبانی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، ستاد
( SetadIran.ir )
 75492000  سامانه جامع تجارت ایران شامل زیرسامانه های تجارت فرامرزی، شناسه 
کالا، جامع انبارها و نیز زیرسامانه یکپارچه مجوزها
( www.ntsw.ir )  
85193761
85194716
مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه
( www.rca.gov.ir 
85193742
85193752
مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی عام 
 ( www.Gica.ir )

شماره تماس سایر سامانه های مرتبط
096366
سامانه همتا
 ( سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات ارتباطی )
( https://hamta.ntsw.ir )