اینفوگرافی گزارش سالانه تجارت الکترونیکی ایران (سال 1399)، 


در تاریخ یکشنبه مورخ 1400/4/6 منتشر خواهد شد