گزارشات عملکرد آماری ماهیانه مرکز:

 

- گزارش عملکرد آماری 5 ماهه مرکز طی سال­ های 1398 و 1399

سال

 1399

- گزارش عملکرد آماری 4 ماهه مرکز طی سال­ های 1398 و 1399

- گزارش عملکرد آماری 3 ماهه مرکز طی سال­ های 1398 و 1399

- گزارش عملکرد آماری 2 ماهه مرکز طی سال­ های 1398 و 1399

سال

 1398

 

 

- گزارش عملکرد آماری 12 ماهه مرکز طی سال­ های 1397 و 1398

- گزارش عملکرد آماری 11 ماهه مرکز طی سال­ های 1397 و 1398

- گزارش عملکرد آماری 10 ماهه مرکز طی سال­ های 1397 و 1398

- گزارش عملکرد آماری 9 ماهه مرکز طی سال­ های 1397 و 1398

- گزارش عملکرد آماری 8 ماهه مرکز طی سال­ های 1397 و 1398

- گزارش عملکرد آماری 7 ماهه مرکز طی سال­ های 1397 و 1398

- گزارش عملکرد آماری 6 ماهه مرکز طی سال­ های 1397 و 1398

- گزارش عملکرد آماری 5 ماهه مرکز طی سال­ های 1397 و 1398

- گزارش عملکرد آماری 4 ماهه مرکز طی سال­ های 1397 و 1398

- گزارش عملکرد آماری 3 ماهه مرکز طی سال­ های 1397 و 1398

- گزارش عملکرد آماری 2 ماهه مرکز طی سال­ های 1397 و 1398

سال

 1397

- گزارش عملکرد آماری 12 ماهه مرکز طی سال­ های 1396 و 1397

- گزارش عملکرد آماری 11 ماهه مرکز طی سال­ های 1396 و 1397

- گزارش عملکرد آماری 10 ماهه مرکز طی سال­ های 1396 و 1397

- گزارش عملکرد آماری 9 ماهه مرکز طی سال­ های 1396 و 1397

- گزارش عملکرد آماری 8 ماهه مرکز طی سال­ های 1396 و 1397

- گزارش عملکرد آماری 7 ماهه مرکز طی سال­ های 1396 و 1397

- گزارش عملکرد آماری 6 ماهه مرکز طی سال­ های 1396 و 1397