منع سیستمی و هوشمند از مداخله کارمندان در معاملات دولتی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت راه اندازی کارگروه نوآوری و توسعه کاربردهای تجارت الکترونیکی برچیده شدن کارت بازرگانی جعلی به صورت کامل انجام ۲۵ استعلام سیستمی و برخط از ۲۰ دستگاه اجرایی مختلف برای صدور هوشمند کارت بازرگانی استقبال بسیار خوب کسب و کارهای خرد از اینماد بدون ستاره
منع سیستمی و هوشمند از مداخله کارمندان در معاملات دولتی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
راه اندازی کارگروه نوآوری و توسعه کاربردهای تجارت الکترونیکی
برچیده شدن کارت بازرگانی جعلی به صورت کامل
انجام ۲۵ استعلام سیستمی و برخط از ۲۰ دستگاه اجرایی مختلف برای صدور هوشمند کارت بازرگانی
استقبال بسیار خوب کسب و کارهای خرد از اینماد بدون ستاره
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
سامانه جامع تجارت ایران
مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه
مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی عام
دفتر امنیت فضای تبادل اطلاعات تجاری
نماد اعتماد الکترونیکی
آیا هزینه پرداختی بابت صدور گواهی الکترونیکی در دفاتر ثبت نام مرکز میانی عام مطابق با تعرفه مصوب دولت، از شما اخذ شد؟

بله
خیر
از تعرفه آگاهی ندارم.