وظایف:

1) انتخاب و اولویت بندی پروژه های مورد نیاز جهت توسعه تجارت الکترونیکی در ابعاد حاکمیتی از طرق مختلف و پیگیری تصویب پروژه های تعریف شده در مراجع ذی ربط (کمیته ملی ادیفاکت، شورای سیاستگذاری تجارت الکترونیکی و هیئت دولت با توجه به نیازهای کشور)

2) انجام همکاری های لازم با دفتر استانداردها و توسعه همکاری های بین المللی به منظور پیشنهاد قوانین و مقررات و فرآیندهای تجاری مورد نیاز و همچنین تدوین و به روز رسانی استانداردهای مورد نیاز

3) انتقال دانش فنی مرتبط از طریق همکاری و تعامل مستمر و مؤثر با مشاورین و متخصصین داخلی و خارجی در راستای پروژه های حاکمیتی تعریف شده

4) همکاری در انتخاب تأمین کنندگان و مشاوران اصلح جهت اجرای پروژه ها (تهیه RFP) و استقرار پروژه های کاربردی حوزه حاکمیتی در کشور (برای مثال پنجره واحد تجاری، تدارکات الکترونیکی دولتی و ...) از طریق همکاری بین سازمانی و مشارکت دستگاه های ذی نفع

5) حمایت از به روز رسانی و نگهداری زیرساخت های ایجاد شده در موارد مورد نیاز

6) توسعه فعالیت های تدارکاتی و معاملاتی به صورت تجارت الکترونیکی

7) انتخاب و اولویت بندی پروژه های زنجیره تأمین الکترونیکی (از طرق مختلف و پیگیری تصویب پروژه های تعریف شده در مراجع ذی ربط (کمیته ملی ادیفاکت، شورای سیاستگذاری تجارت الکترونیکی و هیئت دولت)

8) پیشنهاد قوانین، مقررات و فرآیندهای تجاری مورد نیاز در راستای اجرای پروژه ها از طریق تعامل مؤثر با واحدهای ذی ربط