وظایف:

1) مطالعه و استقرار نظام ها و سبک های مدیریتی نوین در راستای بهبود مدیریت

2) طراحی تشکیلات و بهبود ساختارهای سازمانی

3) انجام اقدامات لازم برای توسعه مشارکت بخش غیر دولتی و کاهش تصدی ها

4) مهندسی مجدد، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها و روش های انجام کار

5) توسعه فناوری اداری و اجرای برنامه های تحقق دولت الکترونیکی با بهره گیری از خدمات فنی تخصصی واحدهای مربوط

6) تدوین و اجرای برنامه های لازم جهت ارتقاء سطح رضایت مردم و جلب رضایت ارباب رجوع

7) تدوین برنامه های آموزشی کارکنان مرکز در چارچوب نظام آموزش کارکنان دولت و نظارت بر حسن اجرای دوره های آموزشی

8) سنجش سطح انگیزش کارکنان و برنامه ریزی لازم جهت ارتقاء آن

9) برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم جهت انتخاب مدیران و کارکنان بر اساس نظام شایسته سالاری

10) هماهنگی در اجرای برنامه های ارزشیابی کارکنان مرکز

11) گردآوری و جمع بندی  آمار نیروی انسانی و اطلاعات اداری و مدیریتی

12) تدوین و اجرای برنامه های فرهنگ سازی و ایجاد بستر مناسب برای تحقق تحول اداری

13) انجام امور مربوط به تهیه و تنظیم، تصویب و ابلاغ بودجه مصوب مرکز

14) بررسی دعوتنامه ها و اطلاعیه های مربوط به اجلاس، کنفرانس ها و دوره های آموزشی سازمان های داخلی یا خارجی و انتخاب افراد واجد شرایط از لحاظ ویژگی های لازم برای اعزام و معرفی به مقامات ذی ربط و پیگیری اقدامات بعدی