دعوت به همکاری شرکت های اعتبارسنجی آدرس فیزیکی شهروندان انتصاب آقای مهندس علی رهبری به ریاست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی  دومین جلسه هم اندیشی اتحادیه ها و انجمن های صنفی با دست اندرکاران سامانه ستاد دو نشست مرکز در خصوص معرفی و نحوه تعامل سامانه های تجارت ایران بیست و ششمین جلسه شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور برگزار شد
دعوت به همکاری شرکت های اعتبارسنجی آدرس فیزیکی شهروندان
انتصاب آقای مهندس علی رهبری به ریاست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
دومین جلسه هم اندیشی اتحادیه ها و انجمن های صنفی با دست اندرکاران سامانه ستاد
دو نشست مرکز در خصوص معرفی و نحوه تعامل سامانه های تجارت ایران
بیست و ششمین جلسه شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور برگزار شد
میزان رضایت شما از خدمات ارائه شده توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به چه اندازه می باشد؟

بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم